top of page

Renovering

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Renoveringsansökan ska skickas till brfstoren15@gmail.com

Ansökningsblanketter:

Viktigt att veta:

  • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. Men det måste sökas tillstånd hos styrelsen först.

  • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

  • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

  • Ombyggnad av fastighetens gas- och VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation

  • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Byggavfall får inte belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar och gård.

  • Rivning av vägg och övrig ombyggnad skall genomföras på ett sådant sätt att byggdamm etc. inte sprids i trapphuset. Om detta ändå skulle ske, utan att lägenhetsinnehavaren omedelbart avlägsnar detta (städar/sanerar), kommer föreningen utan särskilt meddelande till lägenhetsinnehavaren att rengöra trapphuset på dennes bekostnad.

  • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter. Glöm inte att täcka över all ventilation i lägenheten så att inte damm tränger in i luftkanalerna till andra lägenheter. Sker det, så bekostas städningen av dig.

  • Endast kolfilterfläktar i vårt hus. Inget får kopplas mot våra luftkanaler. Upptäcks annan fläkt, och det gör det alltid, får man själv bekosta borttagandet av densamma.

bottom of page